Všeobecné obchodné podmienky (VOP)

Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej len "VOP") vydáva firma Ing. JOZEF SITKO S-SERVIS. so sídlom Udavské 403, 06731 Udavské, IČO 33 671 966, zapísaný v živnostenskom registri OÚ Humenné č. 702-3560 (ďalej len "Prevádzkovateľ"), pre svoj internetový portál www.codlee.com (ďalej len "Stránka"). VOP upravujú práva a povinnosti Prevádzkovateľa, Používateľa  a Návštevníka  (ďalej len "Požívateľ") pri poskytovaní a využívaní služieb Prevádzkovateľa.

Návštevou Stránky a využitím služieb Prevádzkovateľa poskytovaných prostredníctvom Stránky každý Používateľ potvrdzuje, že sa oboznámil s nižšie uvedenými všeobecnými obchodnými podmienkami. VOP sú záväzne tak pre Prevádzkovateľa ako aj pre Používateľa a akéhokoľvek Návštevníka Stránky. VOP nadobúdajú platnosť dňom ich uverejnenia na Stránke a Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo tieto VOP kedykoľvek upraviť prípadne pozmeniť. Používanie Stránky a prístup na ňu pre Návštevníka je bezplatný, pre Používateľa je využívanie rozšírených služieb poskytovaných Prevádzkovateľom spoplatnené v zmysle platných VOP a platného cenníka.

Prevádzkovateľ je vlastníkom a prevádzkovateľom internetového portálu www.codlee.com, ktorý umožňuje Návštevníkom a Používateľom podporovať marketing pomocou mobilných technológií a webu. Základom projektu je poskytovať QR kódy pre zadané URL adresy, sledovanie štatistík načítavania kódu a databáza registrovaných prevádzok, obsahujúca kontaktné údaje, lokalizáciu, akcie, novinky a ďalšie informácie zadávané Používateľom. Používateľ uskutočnením registrácie prostredníctvom registračného formulára, umiestneného na Stránke vyjadruje svoj jednoznačný súhlas s týmito VOP a svoj úmysel byť zaradený do projektu a využívať poskytované výhody, za čo sa zaväzuje Prevádzkovateľovi platiť úhradu a plniť ďalšie povinnosti podľa VOP. Tieto všeobecné obchodné podmienky platia tak pre Prevádzkovateľa ako aj pre Používateľa v plnom rozsahu, pokiaľ si Prevádzkovateľ a Používateľ nedohodnú v písomnej zmluve niektoré podmienky inak.

1. Všeobecné ustanovenia

Prevádzkovateľ za podmienok stanovených týmito VOP  umožňuje Požívateľovi používať svoju internetovú stránku www.codlee.com za účelom podpory marketingu tovaru a služieb Používateľa  spôsobom a v rozsahu stanovenom v ďalších ustanoveniach týchto VOP. Vo vzťahu k Používateľovi Prevádzkovateľ žiadnym spôsobom nezodpovedá za obsah, rozsah, úplnosť, či pravdivosť údajov, prezentovaných na Stránke Používateľom. Používateľ a Prevádzkovateľ registráciou Používateľa na Stránke zakladajú obchodný vzťah na základe obojstrannej obchodnej zmluvy.  Obsahom vzťahu, medzi Prevádzkovateľom a Používateľom, ktorý upravujú tieto obchodné podmienky, je umožniť Používateľovi prezentovať ním ponúkaný tovar, služby a informácie na Stránke a  aj záväzok Používateľa zaplatiť za služby Prevádzkovateľovi dohodnutú cenu v zmysle platného cenníka.

2. Vymedzenie základných pojmov

 1. Zmluvné strany sú Prevádzkovateľ a Používateľ;

 2. Používateľ je fyzická osoba, fyzická osoba- podnikateľ alebo právnická osoba, ktorá sa zaregistruje na Stránke a využíva jej služby;

 3. Projekt je systém služieb, ktoré Prevádzkovateľ poskytuje prostredníctvom Stránky a súvisiacich internetových a mobilných aplikácií Používateľom;

 4. Stránka je internetová stránka Prevádzkovateľa www.codlee.com;

 5. Služby sú služby poskytované Prevádzkovateľom na Stránke, ktorých rozsah a/alebo špecifikácia závisí od aktuálnej ponuky. Rozsah a druh Služieb poskytovaných Používateľovi je uvedený v Objednávke a/alebo v Zmluve.

 6. Zmluva je zmluva uzavretá medzi Prevádzkovateľom a Používateľom, na základe ktorej Prevádzkovateľ poskytuje Používateľovi Služby. Zmluva sa považuje za uzatvorenú momentom úspešnej registrácie Používateľa na Stránke.

 7. Prihlasovacie údaje sú údaje, ktorými sa Používateľ prihlasuje na Stránke pre širokú verejnosť;

3. Registrácia Používateľa

 1. Používateľ vstupuje do zmluvného vzťahu s Prevádzkovateľom na základe platnej registrácie na Stránke.

 2. Registrácia je výlučne elektronická a je podmienená vyplnením všetkých povinných údajov v registračnom formulári pre Používateľov, ktorý sa zobrazí po odkliknutí na REGISTRÁCIA. Odoslaním registračného formuláru sa registrácia stáva pre Používateľa záväznou a dochádza k uzatvoreniu zmluvy, pričom sa nevyžaduje formálne potvrdenie zmluvy Prevádzkovateľom.

 3. Používateľ registráciou vyjadruje svoj jednoznačný súhlas s týmito VOP a svoj úmysel byť zaradený do Projektu.  Prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu po objednaní služby Používateľovi v zmysle čl. 4  týchto VOP  vyfakturuje poplatok na základe aktuálneho cenníka. Používateľ sa zaväzuje uhradiť  fakturovanú sumu spôsobom a v termínoch uvedených vo faktúre.

 4. Prevádzkovateľ nezodpovedá za žiadne ujmy, ktoré vzniknú Používateľovi ako dôsledok Používateľom chybne a/alebo neúplne  uvedených údajov pri registrácii. 

 5. V priebehu zmluvného vzťahu Používateľ v závislosti od zmeny povinných údajov, uvedených pri registrácii, bez zbytočného odkladu oznámi zmenu týchto údajov (najmä zmenu kontaktných údajov, identifikačných údajov a pod.) Prevádzkovateľovi prostredníctvom na to určeného formulára, umiestneného na Stránke. Odoslaním registračného formuláru sa oznámená zmena registrácie stáva pre Používateľa záväznou a dochádza k zmene uzatvorenej zmluvy, pričom sa nevyžaduje formálne potvrdenie zmeny Prevádzkovateľom.

4. Cena a spôsob platby

 1. Používateľ sa zaväzuje platiť za Služby poskytované mu Prevádzkovateľom cenu v zmysle platného cenníka, umiestneného na Stránke.

 2. Po používateľovej úhrade vystavenej faktúry prevádzkovateľom, Prevádzkovateľ umožní prístup verejnosti k stránke, kde sa nachádzajú používateľom zadané informácie.

 3. Vyfaktúrovaná suma prevádzkovateľom je daná na určené časové obdobie, pričom toto obdobie je možné ľubovoľne predlžovať znovuobjednaním služby.

 4.  Konečná cena fakturovaná konkrétnemu Používateľovi sa určí na základe cenníka aktuálneho ku dňu fakturácie a  v  závislosti od počtu objednaných služieb, objednaných Používateľom do Projektu a prípadne aj dĺžky fakturačného obdobia. 

 5. Platenie poplatkov sa uskutočňuje bankovým príkazom alebo poštovou poukážkou na účet Prevádzkovateľa, na základe predfaktúry, zaslanej v elektronickej podobe Používateľovi. Používateľ registráciou na Stránke vyjadruje svoj jednoznačný súhlas s tým, aby mu Prevádzkovateľ zasielal  predfaktúry, faktúry, ako aj iné podklady, elektronicky na e-mail Používateľa, ktorý Používateľ zadáva pri registrácii. Splatnosť predfakúry, ktorá nie je daňovým dokladom,  je 15 dní odo dňa jej odoslania. Po uhradení predfaktúry bude Používateľovi zaslaná vyúčtovacia faktúra, ktorá bude mať náležitosti daňového dokladu.

 6. V prípade, že predfaktúra nebude Používateľom uhradená do 10 dní odo dňa jeho splatnosti,  má Prevádzkovateľ právo odstrániť zadané informácie od Používateľa zo stránky .


Aktuálny cenník poplatkov a poskytovaných služieb je na adrese www.codlee.com/index.php?action=cennik

5. Práva a záväzky Prevádzkovateľa a Užívateľa

 1. Prevádzkovateľ sa zaväzuje poskytnúť Používateľovi:
  a) služby v rozsahu platného cenníka
  b) v potrebnom rozsahu zabezpečí funkčnosť a údržbu Stránky a Projektu avšak neručí a nezodpovedá za dodávané služby Prevádzkovateľovi od tretích strán( prevádzkovateľ webhostingu, prevádzkovateľ internetového pripojenia, dodávok elektrického prúdu, a podobne, ktoré Prevádzkovateľ nemá možnosť ovplyvniť

  c) a taktiež nenesie zodpovednosť za prípadné škody, ktoré by mohli vzniknúť používateľovi z dôvodu nedostupnosti služby poskytovateľa alebo dodávané od tretích strán
  d) poskytne Používateľovi v nevyhnutnom rozsahu poradenskú, informačnú a konzultačnú pomoc pri využívaní Projektu, poskytne pomoc pri riešení problémov súvisiacich s používaním Projektu a potrebné informácie o jeho aktuálnom  vývoji,

 2. Používateľ sa zaväzuje, že po uzavretí Zmluvy s Prevádzkovateľom:
  a) bude používať Prevádzkovateľom vygenerovaný QR kód dostupný na stránke Projektu
  b) uhradí fakturované poplatky podľa tejto zmluvy na účet poskytovateľa v termínoch ich splatnosti, stanovených faktúrami,
  c) neposkytne špecifické informácie, získané plnením tejto zmluvy, bez súhlasu Prevádzkovateľa tretím osobám,
  d) bude sa riadiť pokynmi Prevádzkovateľa v oblasti plnenia predmetu zmluvy,
  e) oznámi Prevádzkovateľovi  podstatné zmeny týkajúce sa Používateľa (napr. zmena sídla, zmena kontaktných údajov, zmena osoby poverenej konať za Používateľa vo veci Zmluvy, rozdelenie, zánik), zmeny vzťahujúce sa k predmetu tejto zmluvy,

 3. Prevádzkovateľ žiadnym spôsobom nezodpovedá za obsah, rozsah, správnosť, úplnosť, či pravdivosť údajov, prezentovaných na Stránke Používateľom.

 4. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo údaje, umiestnené na Stránku Užívateľom, ktoré by mohli byť akýmkoľvek spôsobom v rozpore s platným právom alebo by boli v rozpore s oprávnenými záujmami Prevádzkovateľa a/alebo tretích osôb, bez akéhokoľvek predchádzajúceho upozornenia Užívateľa zo Stránky pozmeniť alebo odstrániť.

6. Vzťah medzi  Prevádzkovateľom, Návštevníkom a Užívateľom

 1. Používateľ môže voľne dostupné časti Projektu využívať bezplatne.

 2. Využívanie Stránky Návštevníkom nie je podmienené registráciou.

 3. Prevádzkovateľ žiadnym spôsobom nezodpovedá za obsah, rozsah, správnosť, úplnosť, či pravdivosť údajov, prezentovaných na Stránke pri konkrétnom Používateľovi.

 4. Prevádzkovateľ  nezodpovedá za nedostatky v informáciách, týkajúcich Používateľov, ani za žiadne nedostatky, ktoré sa vyskytli v plnení akýchkoľvek konkrétnych záväzkov Používateľa voči Návštevníkovi, vyplývajúcich z ich vzájomného zmluvného vzťahu. Prevádzkovateľ nie je v žiadnom zmysle účastníkom zmluvného vzťahu, ktorý vznikne/môže vzniknúť medzi Návštevníkom a Používateľom, či už v súvislosti s tovarmi/službami Používateľa, ponúkanými prostredníctvom Stránky alebo inak. 

 5. Prevádzkovateľ nenesie absolútne žiadnu zodpovednosť za akékoľvek následky, ktoré by mohli vzniknúť na strane Návštevníka z dôvodu použitia tovaru či služby, ponúkanej Používateľom na Stránke.7. Osobné údaje a ich ochrana, súhlas so spracovaním osobných údajov

 1. Používateľ  je povinný pri registrácii zadať najmenej svoje meno a priezvisko/ obchodné meno, miesto podnikania/sídlo vrátane PSČ, číslo telefónu, e-mailovú adresu, IČO, DIČ/IČ DPH, meno štatutárneho zástupcu/osoby oprávnenej konať za Používateľa, ktorá registráciu uskutočňuje.

 2. Používateľ / Návštevník registráciou vyjadruje v zmysle ustanovenia § 7 ods. 1 zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov svoj úplný a bezpodmienečný súhlas s tým, aby Prevádzkovateľ spracoval a uschovával jeho osobné údaje, v rozsahu osobných údajov, ktoré poskytne pri vypĺňaní registračného formulára (ďalej len „Osobné údaje“) a spracovával ich vo všetkých svojich informačných systémoch. Uvedené osobné údaje budú spracovávané za účelom vytvorenia databázy Používateľov,  za účelom vytvorenia databázy Návštevníkov, správy uvedených databáz a za účelom plnenia práv a povinností zo strany Používateľa ako aj Prevádzkovateľa súvisiacich so Zmluvou.

 3. Používateľ / Návštevník registráciou tiež potvrdzuje, že osobné údaje sa zhodujú so skutočnosťou, sú úplné, pravdivé a presné a v prípade akejkoľvek zmeny osobných údajov je povinný túto skutočnosť bez zbytočného odkladu sám aktualizovať svoje osobné údaje priamo v on-line režime na Stránke ihneď po prihlásení.

 4. Používateľ / Návštevník udeľuje Prevádzkovateľovi tento súhlas na dobu neurčitú. Súhlas so spracovaním osobných údajov môže Používateľ / Návštevník odvolať kedykoľvek písomnou formou. Súhlas zanikne v lehote 1 mesiaca od doručenia odvolania súhlasu Užívateľom / Návštevníkom Prevádzkovateľovi.

 5. Používateľ / Návštevník registráciou vyjadruje svoj súhlas s tým, aby mu Prevádzkovateľ zasielal obchodné a  reklamné ponuky, správy o činnosti, ponukách a akciách Prevádzkovateľa a Stránky bez predchádzajúcej žiadosti na zaslanie takýchto správ na e-mail zadaný pri registrácii alebo aj iným spôsobom. Súhlas so zasielaním takýchto správ je možné kedykoľvek odvolať.

 6. Používateľ / Návštevník potvrdzuje, že pred poskytnutím osobných údajov bol zo strany Prevádzkovateľa informovaný o skutočnostiach uvedených v § 10 zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov a rovnako bol poučený o svojich právach vyplývajúcich z § 20 zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov.

 7. V prípade výhry v sekcii  Súťaž  súhlasí Návštevník  s uverejnením svojho mena a priezviska.

8. Platnosť Zmluvy, osobitné ustanovenia

 1. Zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú a nadobúda platnosť a účinnosť dňom registrácie v zmysle čl. 3 týchto VOP.

 2. Platnosť zmluvy končí
  a)  ukončením registrácie a zmazaním informácii Používateľa na stránke Projektu
  b) písomnou dohodou k dátumu v nej uvedenému,
  c) odstúpením od Zmluvy v zmysle týchto VOP alebo zákona
  d) zánikom jednej zmluvnej strany.

 3. Pri predčasnom ukončení zmluvy Používateľ stráca nárok na vrátenie alikvotnej zaplatenej časti a prehlasuje, že túto nebude vymáhať od Prevádzkovateľa.

 4. K uvedenému dňu  ukončenia platnosti Zmluvy je Prevádzkovateľ oprávnený znemožniť Používateľovi prihlásenie pomocou Prístupového mena a hesla a obsah umiestnený Používateľom na stránku prestane byť prístupný Návštevníkom. Po uplynutí 30 dní od skončenia platnosti Zmluvy je Prevádzkovateľ oprávnený údaje, uložené na Stránke Používateľom, zo Stránky bez náhrady a bez povinnosti tieto údaje zálohovať, vymazať.

 5. Používateľ bez predchádzajúcej písomnej dohody s Prevádzkovateľom nie je oprávnený postúpiť akékoľvek práva a a nároky, ktoré mu Zmluvy vyplývajú alebo ktoré v súvislosti s jej plnením nadobudne, na tretie osoby.

 6. Prevádzkovateľ má v prípade porušenia povinností Používateľa vyplývajúcich z tejto zmluvy právo pozastaviť alebo ukončiť platnosť tejto zmluvy.

 7. Používateľ sa zaväzuje zachovávať po dobu platnosti tejto zmluvy ako aj po jej skončení mlčanlivosť o všetkých skutočnostiach týkajúcich sa tejto zmluvy, ako aj o všetkých skutočnostiach organizačnej, obchodnej, výrobnej a technickej povahy, týkajúcich sa Prevádzkovateľa a/alebo jeho zákazníkov a/alebo obchodných partnerov, o ktorých sa dozvie na základe tejto zmluvy alebo v súvislosti s ňou. Predmetom obchodného tajomstva Prevádzkovateľa sú najmä používané mobilné a internetové aplikácie, spôsob vzájomného prepojenia databáz, funkcionalita Projektu spočívajúca v prepojení individuálne prideľovaných  QR kódov a údajov zadávaných na Stránku konkrétnym Používateľom, možnosť zadávania a menenia údajov podľa výberu užívateľa na Stránku priamo Užívateľom v reálnom čase, možnosť zadávania platenej reklamy na Stránke, možnosť uskutočňovania promo-akcií pre Návštevníkov, spočívajúcich v žrebovaniach spomedzi Návštevníkov, ktorí sa v konkrétnom vymedzenom období zaregistrovali na Stránke, resp. prihlásili na Stránku, resp. prostredníctvom Stránky využili/hodnotili služby/tovary/prevádzky Užívateľa.

9. Zodpovednosť za obsah Stránky

 1. Prevádzkovateľ žiadnym spôsobom nezodpovedá za obsah, rozsah, správnosť, úplnosť, či pravdivosť údajov, prezentovaných na Stránke pri konkrétnom Používateľovi.

 2. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo stiahnuť zo Stránky informáciu umiestnenú na Stránku Používateľom, ak zistí, že informácia alebo údaj je nesprávny, neúplný alebo chybný alebo má ponuka inú vadu, pre ktorú nemôže byť ponúkaná.

 3. Stránka môže obsahovať odkazy na internetové servery a stránky tretích strán, ktoré tam boli umiestnené Používateľom. V týchto prípadoch Prevádzkovateľ nezodpovedá za ich obsah ani funkčnosť.

 4. Prevádzkovateľ nenesie žiadnu zodpovednosť za obsah Stránky, okrem obsahu ktorý sám vytvoril.

 5. Prevádzkovateľ Stránky nenesie žiadnu zodpovednosť za správnosť žiadnych údajov zverejnených jednotlivými Používateľmi na Stránke, ani za obsah stránok Používateľa, na ktoré odkazujú linky zverejnené Používateľom na Stránke.

 6. Prevádzkovateľ nenesie žiadnu zodpovednosť za obsah prípadnej diskusie medzi Návštevníkmi a Používateľmi.

 7. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo údaje, umiestnené na Stránku Používateľom, Návštevníkom alebo tretími osobami, ktoré by mohli byť akýmkoľvek spôsobom v rozpore s platným právom, boli by vulgárne, pohoršujúce, poburujúce alebo by boli v rozpore s oprávnenými záujmami Prevádzkovateľa a/alebo tretích osôb, bez akéhokoľvek predchádzajúceho upozornenia a bez dodatočného vysvetlenia zo Stránky odstrániť.

10. Spoločné a záverečné ustanovenia

Všetky vzťahy medzi Prevádzkovateľom, Používateľom a  Návštevníkom, ktoré nie sú upravené týmito VOP, sa riadia najmä: príslušnými ustanoveniami Zákona č. 618/2003 Z.z. o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom v znení neskorších predpisov (Autorský zákon), príslušnými ustanoveniami Zákona č. 40/1964 Zb. v platnom znení (Občiansky zákonník), a ostatných platných predpisov. Zmluvný vzťah medzi Prevádzkovateľom a Užívateľom sa tam, kde nie je upravený týmito VOP, riadi najmä príslušnými ustanoveniami zákona č. 513/1991 Zb.- Obchodného zákonníka.
Zmeny alebo dodatky týchto VOP vstupujú do platnosti dňom ich zverejnenia na Stránke. Všetky spory, ktoré vzniknú medzi zmluvnými stranami z právneho vzťahu založeného Zmluvou v zmysle týchto VOP, budú strany prednostne riešiť formou zmieru.

Tieto VOP nadobúdajú platnosť a účinnosť dňa 2.4.2013